Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

"Dom Polski" - Zakrzewski Dom Kultury

ul. ks. dr Bolesława Domańskiego 18, 77-424 Zakrzewo

 

Statut

Uchwała Nr XIII.113.2019
Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury „Dom Polski” – Zakrzewski Dom Kultury w Zakrzewie i nadania jednostce nowego Statutu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami: z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 9, art. 11, art. 13 ust.1-2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zmianami: z 2019 r. poz. 115, poz.730, poz. 1608 i poz.1696)

Rada Gminy Zakrzewo,
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę samorządowej instytucji kultury – „Dom Polski” – Zakrzewski Dom Kultury w Zakrzewie na „Dom Polski” – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie.

§ 2. Nadaje się statut „Domowi Polskiemu” – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XVIII.142.2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu „Domu Polskiego” – Zakrzewskiego Domu Kultury w Zakrzewie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Załącznik do uchwały Nr XIII.113.2019
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 listopada 2019 r.

STATUT
„DOMU POLSKIEGO” - CENTRUM IDEI RODŁA W ZAKRZEWIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Dom Polski – Centrum Idei Rodła, zwane dalej „Dom Polski”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983),

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);

3) uchwały nr XXV/156/01 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 kwietnia 2001r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 95, poz. 1848);

4) niniejszego Statutu;

5) innych przepisów prawa.

§ 2. W skład Domu Polskiego wchodzi Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Zakrzewie z filią w Starej Wiśniewce, które służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 3. Dom Polski jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną, działa we własnym imieniu i na własny rachunek, jako jednostka samodzielnie funkcjonująca pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym.

§ 4. 1.  Siedzibą Domu Polskiego jest wieś Zakrzewo, ul. ks. dr Bolesława Domańskiego 18.

2. Siedzibą i terenem działania filii Biblioteki Publicznej jest wieś Stara Wiśniewka.

3. Dom Polski swoim działaniem w szczególności obejmuje Gminę Zakrzewo i teren województwa wielkopolskiego.

4. Działania Domu Polskiego mogą obejmować teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicę.

5. Dom Polski może używać nazwy skróconej: Dom Polski

6. Dom Polski używa podłużnej pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 5. Nadzór nad Domem Polskim sprawuje Wójt Gminy Zakrzewo.

Rozdział 2.
Zakres działalności Domu Polskiego

§ 6. 1.  Dom Polski prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, nauki oraz wartości dziedzictwa narodowego jak i kultury, tradycji i obyczajowości lokalnej.

2. Dom Polski prowadząc działalność kulturalną zapewnia szeroki dostęp dla lokalnej społeczności do wydarzeń kulturalnych Gminy oraz organizuje promocję Gminy.

3. Do podstawowych zadań Domu Polskiego należy w szczególności:

1) prowadzenie działalności kulturalnej, upowszechnianie i wspieranie kultury i edukacji kulturalnej – wychowywanie przez sztukę;

2) organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych;

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

4) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką, w tym prowadzenie zespołów i kół zainteresowań;

5) tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

7) współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu kultury;

8) prowadzenie innych form edukacji kulturalnej;

9) organizowanie różnych form edukacji kulturalnej z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;

10) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze osób niepełnosprawnych;

11) kreowanie integracyjnych programów i form pracy dla osób zdrowych i niepełnosprawnych;

12) upamiętnianie, zachowywanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei „RODŁA” w społeczności regionu, kraju i wśród Polonii.

13) inspirowanie i wspieranie, w oparciu o uniwersalne wartości ujęte w Pięciu Prawdach Polaków, nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim,

14) dzielenie się dorobkiem pokojowej walki o wolność, sprawiedliwość, demokrację i prawa człowieka z tymi, którzy są ich pozbawieni,

15) czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej i nowego porządku międzynarodowego,

16) prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych wśród dzieci i młodzieży, w tym polonijnej, zmierzających do trwałego poszanowania różnorodności, tolerancji, szacunku dla wolności i praw człowieka zgodnie z ideami i tradycją Rodła.

4. Do zadań wchodzącej w skład Domu Polskiego Biblioteki Publicznej i jej filii należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;

3) upowszechnianie czytelnictwa na terenie gminy;

4) współdziałanie ze szkołami, placówkami kulturalno-oświatowymi, organizacjami społecznymi, organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi osoby niepełnosprawne oraz innymi instytucjami.

5. Do zadań Domu Polskiego należy także prowadzenie Izby Pamięci, w szczególności:

1) prowadzenie stałej ekspozycji poświęconej historii Rodła i jego działaczom oraz udostępnianie jej zwiedzającym;

2) organizowanie wystaw czasowych nawiązujących do dziedzictwa, wartości i idei „Rodła”,

3) inspirowanie twórczości artystycznej i kulturalnej nawiązującej do idei „Rodła”,

4) organizowanie szkoleń liderów samorządowych nawiązujących do dziedzictwa „Rodła”,

5) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie historii najnowszej, wychowania obywatelskiego i współczesnych stosunków międzynarodowych,

6) gromadzenie i udostępnianie zbiorów dotyczących dziedzictwa „Rodła”,

7) prowadzenie własnej działalności informacyjno - wydawniczej, filmowej i multimedialnej,

8) promowanie kulturowego dziedzictwa „Rodła” i Wielkopolski w wymiarze ogólnopolskim,

9) organizowanie i współorganizowanie imprez artystycznych i kulturalnych w tym Sejmików Młodzieży, ze szkół w kraju i zagranicy kultywujących idee i tradycje Rodła

10) prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i młodzieży w zakresie atrakcyjnych form wychowania patriotycznego w duchu wartości europejskich,

11) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami w celu wspólnej realizacji celów statutowych Domu Polskiego,

12) realizacja projektów w oparciu o granty krajowe i zagraniczne służące realizacji zadań Domu Polskiego.

6. Dom Polski współpracuje: ze żłobkiem, przedszkolami, szkołami, kołami Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniami, fundacjami, jednostkami OSP oraz pozostałymi placówkami i jednostkami działającymi na terenie Gminy.

§ 7. 1.  Poza działalnością podstawową, określoną w § 6, Dom Polski może realizować dodatkowe zadania:

1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, kursy, spotkania autorskie itp.

2) prowadzić działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską, instrukcyjno-metodyczną;

3) prowadzić impresariat artystyczny;

4) świadczyć usługi w zakresie: poligrafii, fotografii, filmu, fonografii, muzyki, plastyki, oraz inne z zakresu działalności podstawowej;

5) prowadzić sprzedaż i przetarg dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego;

6) przyjmować zlecenia na organizację imprez rodzinnych, obrzędowych, zakładowych;

7) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a. świadczenia usług oraz prowadzenia sprzedaży w zakresie wskazanym w punktach 1–6,

b. organizowania innych wydarzeń kulturalnych, w tym wydarzeń rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych i wystaw,

c. wynajmu i dzierżawy nieruchomości oraz ruchomości stanowiących mienie Domu Polskiego a także nieruchomości oddanych Domu Polskiemu przez Gminę Zakrzewo i inne podmioty na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia;

8) przeprowadzać remonty obiektu w uzgodnieniu z właścicielem;

9) prowadzić inwestycje związane z nieruchomością, budynkami oraz działalnością instytucji kultury, organizowanie imprez rodzinnych i okolicznościowych;

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie może pozostawać w sprzeczności z realizacją zadań statutowych, nie może kolidować z działalnością podstawową Domu Polskiego lub stawiać ją na pozycji drugorzędnej.

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania.

§ 8. 1.  Na czele Domu Polskiego stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje Dom Polski na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) zapewnienie prowadzenia przez Dom Polski działalności zgodnej ze statutem;

2) tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w § 6;

3) ogólne kierownictwo Domu Polskiego w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych i administracyjnych;

4) dbałość o mienie Domu Polskiego oraz właściwą gospodarkę tym mieniem;

5) przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów działalności Domu Polskiego oraz wniosków i sprawozdań merytorycznych i finansowych zgodnie z wymogami organizatora;

6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych;

2. Dyrektor Domu Polskiego jest powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Zakrzewo na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt gminy, który jednocześnie ustala regulamin konkursu.

4. Wójt gminy wykonuje wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy.

5. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Domu Polskiego.

6. Dyrektor Domu Polskiego przedkłada organom plany i sprawozdania z działalności, preliminarze budżetowe i wnioski finansowe.

Rozdział 4.
Majątek i źródła finansowania

§ 9. 1.  Dom Polski jest instytucją kultury, prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

2. Za gospodarkę finansową Domu Polskiego odpowiada Dyrektor.

3. Dom Polski gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

4. Działalność Domu Polskiego finansowana jest:

1) z dotacji budżetowych w formie:

a) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej, w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów,

2) z dodatkowo wypracowanych środków własnych, dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób prawnych i fizycznych;

3) z opłat za usługi wg zasad ustalonych w regulaminie korzystania z biblioteki w zakresie dopuszczonym przez ustawę o bibliotekach;

4) przychodów z prowadzonej odpłatności działalności kulturalnej

5) przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością Domu Polskiego

5. Dom Polski może pozyskiwać przychody własne z:

a) opłat za udział w warsztatach, kółkach zainteresowań, szkoleniach, itp.

b) opłat za wynajem sal, namiotów, strojów, itp.

c) sprzedaż miejsca za reklamę

d) sprzedaży rękodzielnictwa w postaci wyrobów artystów ludowych, itp.

e) organizacji imprez zlecanych przez instytucje, zakłady i osoby fizyczne

f) koncertów zespołów

g) sprzedaży biletów wstępu na imprezy własne

h) promocji na imprezach organizowanych przez Dom Polski

i) organizowania imprez rodzinnych, okolicznościowych, itp.

6. Podstawą gospodarki finansowej Domu Polskiego jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora, zawierający plan przychodów, kosztów, remontów i konserwacji środków trwałych, inwestycji i zakupów.

§ 10. Dom Polski może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za świadczone usługi z zakresu swojej działalności, a wpływy z tego tytułu przeznaczać na cele statutowe.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 11. 1.  Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Gminy.

2. Likwidacja i przekształcenie Domu Polskiego następuje w drodze uchwały Rady Gminy, na zasadach wskazanych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Informacje

Liczba wyświetleń: 1482
Utworzono dnia: 16.11.2017
Dokument wprowadził:
Henryk Szopiński
Dokument opublikował:
Henryk Szopiński
Dokument wytworzył:
Henryk Szopiński
Wytworzono:
24.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Dom Polski - Centrum Idei Rodła w Zakrzewie

Historia publikacji

  • 25.02.2021 10:07, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 25.02.2021 10:06, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 16.11.2017 17:26, Administrator
    Dodanie strony: Statut